Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

1873-al kezdődően

Film részlet: A szép bajkeverő (YouTube)

A festészet sosem ózkodott a szép csodálatáról, a női test ennek ideális modellje lett. A Bibilából Ádám Éva, majd Dávid királytól kezdődően az ártatlanul fürdőző nő kedvenc festőszeti, illeteve film jelenetek lettek. Sajnos az Erotika Képes története összefoglalójában nagyon legegyszerűsíti az, ami sokkal szebb. Az összefoglalóban ezt olvassuk:

E páratlan gyűjtemény az emberi szexualitás különböző - sokszor meglepően merész - irodalmi és képzőművészeti ábrázolásait mutatja be az antikvitástól napjainkig (...). A kötet szemelvényei leplezetlenül dicsőítik a szexualitást. Majd így folytatja:  Az erotikus művészet legfőbb jellemzője az életigenlés - mindenekelőtt ezt hangsúlyozza ez a könyv is."

Már 1942-ben meg lett mondva: "Ne keverjük a nyerítést a kerítéssel... Gizikét a gőzekével..." lásd 1942 (itt lent)


  Mindezért némileg a papság, a teológia is felelős, szerintük, ahogy a Katoliku Lexikon mondja: Az Újszövetségben jóformán nincs érosz-elbeszélés, az érosz nem téma (pedig ez is szeretet). Bár beismerik: A jámborság viszont mindig használt erotikus képeket, fogalmakat, motívumokat. Erről a középkori misztika éppúgy tanúskodik, mint a korai újkor spiritualitása. A jámborság szintjén tehát nincs kibékíthetetlen ellentét az érosz és a keresztény szeretet között. A hívő ember nem élhet igazi keresztény életet, ha nem képes kellően értékelni Isten minden ajándékát, köztük az éroszt is. Azzal, hogy a fiatalok egyre kevesebb szakirodalmat és egyre töb filmet néznek - befolyásolhatóbakká lettek: azt hiszik, amit látnak (hiszem, ha látom...vö. Magyar Katolikus Lexikon)

Iskolapéldája ennek a Felolvasó (Kate Winslet)

A szexfilm „olyan filmes műfaj, amely szexuális tevékenységeket állít történetei középpontjába”. A mindennapi szóhasználattal ellentétben közel sem azonos a pornófilmmel, mivel „a szexualitás nyílt ábrázolása itt nem feltétlenül (illetve nem kizárólag) a néző vágyainak felkeltését és kielégítését szolgálja. Eltérően az erotikus filmek csoportjától (mely felemelni akarja az éroszt a szebb, a szenvedélyes világba), a szexfilmben a nemiség bemutatása nem csupán színfoltja a cselekménynek, hanem a lényege: a történet a szexuális aktusok köré szerveződik, a szereplők tetteit főként testi vágyaik határozzák meg.” Ez a fontos különbség – vagyis, hogy a nemi érintkezés jelenetei csupán illusztrálják a szereplők közti viszonyt vagy épp pont ezek határozzák meg a főhősök cselekedeteit – az erotikus szerelmi drámák esetében a legnehezebben érzékelhető: nehéz eldönteni, hogy egy adott film erotikus szálakkal átszőtt merész románc vagy (jobban, illetve kevésbé) visszafogott képi világú szexfilm (forrás: Love, 2015). 


Az ártalmas protestáns/ anglikán puritanizmus - Sirens (1994) John Duiga filmje

 

Miután a Franciaország (1789-es, majd 1830-as forradalam) az érosz területén a meghirdetett "szabadság" helyett szabadosságot kezdett gyakorolni - megindult a visszafejlődés folyamata. A szépművészet még sokáig szép és ártatlan tudott maradni. Ezen alkotások eggyike A szép bajkeverő, az erósz mesterműve. A XX. század elején (1942-ig) még nem azonosították az erotikát és a szexualitást - nemiséget. A század végére gyakorlatilag az "Erotika" fogalom mellett az Erotológia teljesen háttérbe szorult. A még egészséges erotikának mondható egyik alkotás: Az ismeretlen remekmű Honoré de Balzac novellája. Először a L'Artiste nevű újságban jelent meg "Maître Frenhofer" (Frenhofer mester) címen 1831 augusztusában.

1868 - divatmagazin indul:Vanity Fair címen 1914-ig jelent meg.

1886 - XVI. századi Tündér szűz leány

Később, még ebben az évben újra megjelent "Catherine Lescault, conte fantastique" címen. 1837-ben jelent meg Balzac Filozófiai tanulmányok sorozatában, majd 1846-ban lett része az Emberi színjátéknak. Alapjaiban Az ismeretlen remekmű egy elmélkedés a művészetről. 1921-ben Ambroise Vollard megkérte Picassót, hogy illusztrálja Az ismeretlen remekművet. Picassót lenyűgözte a szöveg, és annyira azonosult Frenhofer karakterével, hogy beköltözött abba a műhelybe, ahol elvileg Porbus festőműhelye volt. Ebben az új műhelyben készítette el a saját remekművét, a Guernicát. Többek között Az ismeretlen remekmű inspirálta a Jacques Rivette által 1991-ben rendezett la Belle Noiseuse (magyarul A szép bajkeverő - részlet) című filmet (YouTube). Ez év másik sikerfilmje: Rapa Nui.

1873-tól kezdődően az erotikára helyezték a hangsúlyt a magukat felvilágosodott szakembereknek tartó "tudósok".

 

"A gyönyör fizilógiája" (1880) - ennyi az erósz mondanivalója? Előzőleg 1873-ban kiadta: "A szerelem fizilógiája".

Magyar fordításban: A Szerelem élettana, 13. kiadás 1904-ben (s).

"A szép asszony a szellemes asszonyra féltékeny, az előkelő dáma pedig a szobalányra" (P. Montegazza, 1831-1910).

1891-ben egy anglikán misszionárius (Crawford) és két fia indította el a (nudizmust) "naturalizmust"  

1892 - Veszedelmes bűbáj megjelent magyarul is (Theuriet André francia regénye).

* vö. Bájkeverő (org. 1831)  - La belle noiseuse (A szép bajkeverő) YouTube

1893-ban a Chicagoi Világkiállításon "hastáncosok" vettek részt (erdeti jelentése: termékenység).

1894 - A szép Neville kisasszony magyarul (Bithia Mary Croker írónő novellája, org, 1883).

1895- ben jelent meg Roscuo Arbuckle Hollywoodban, a 2. nagy botrány okozója (1921).

1896-os grafika (angol wipipedia) - az erósz "fura" hiánya épp létjogosultságát bizonyítja, szinte természetellenessé teszi.

- *első csók filmvásznon (wikipedia) - ezután szinte valamennyi film ettől lesz "erotikus" ?

A századfordulóra az "Erotológia" kifejezés = szexuológiával szinte azonosul.

1913 Dr. Kacziány Géza, "A női szépség a festőművészetben", in Pesti napló 1913.

1928-ban még létezett Erotológia szakirodalom: Frederico Carlo Forberg, Manuali di erotologia classica, Catania.

1958-ban Dr. Hischler Imre által kiadott tanulmány a Nők védelmében már pusztány szexuológia (ginekológia).

  1958 -        

Teológia - továbbra is őrzi az erotológia önállóságát a nemiség kapcsán.

1940-ben a Csallóközi születésű Dr. Marczell Mihály teológus pap adta ki fogalomértelmező tanulmányát. Frappáns definícióját azóta sem siekrült felülmúlni. Szerinte két dolgot kell szemelőtt tartani: egyrészt a nemiség nyers életvalóságát és az azt magas hivatottságra emelő erkölcsiség tényleges vagy feltételezett érvényességét - ami egy értékrend. Ezen értékrendszert a különböző magyar megjelölések esetleges zavaró érzelmi együtthatóit semlegesítő - az étosz szóval jelöljük. Másrészt beszélnünk kell az éroszról is - eltérően a köznapi nyelvhasználat "erotika" szavának peioratív mellékzöngéjétől - ez alatt a nemiség érzés- és cselekvésbeli teljességét értve.

wikipedia ezt a fontos tanulmányt meg sem említi, pedig az egyik legforradalmibb műve - hiszen már 1920-ban megszűnt az "erotológia" szakkifejezés. Az elmúlt 80 év sok újjat már nem hozott e téren, a szexuális "forradalom" kisajátította az erotikát és alatta csupán - a Marczell definíció alapján csakis nemi cselekvést ért. Azóta tudományos, antroplógiai (köztudott) tény lett, hogy a nemiség (szex) jelen van az egész emberi mivoltunkban. Ezért a szexualitás kifejezés alatt elsősorban testiséget kell újabban érteni, az erotika kifejezést pedig vissza kell venni az érzelemvilág, a vágyak, szenvedélyek birodalmába. Akkor válik ez világossá, ha felismerjük: Istenben szex nincs, viszont annál több érosz. Ez utóbbi szempontjábol lett az ember Isten képmására... Deus Caritas est 10. ponta.


1942 - A magyar wikipedia az "erotológia" kifejezést sem ismeri (sem a szlovák, vagy az angol). A Magyar Királyi és Közoktatásügyi Miniszter 1942-ben kiadott 310 oldalas tanulmánykötetében (A gyermek testi és lelki fejlődése), annak utolsó fejezetében: Az erotika és nemi élet fejlődése címen: "az erotikát élesen el kell határolni a szexualitástól".  

Előtte, 1920-ban már a magyar terminológia bizonytalanná vált, azonosította az erószt és a nemiséget - eltüntetni az "erotológiát".

Dr. Décsi Imre könyve több kiadásban is megjelent, sőt I.-IV. kötetben... előbb "erótika" kifejezéssel, Erószra utalva (s).

 

A 60-as évek "szex-forradalma" végleg elvette az éroszt tőlünk, ezután pedig az intimitástól fosztanak meg bennünket (csak semmi bizalmaskodás). Mindent meg lehet osztani mobilon is (Kütyük világa), nem kell túlzottan személyeskedni. Az a fogalom, hogy "intimitás" a boldog élet alapja (lásd Boldogság - hol vagy?). Ahogy az erotikát szexualitásra redukálták, majd azt pénzzé tették (pornográfia), úgy a bensőséges (intim) kapcsolatokból intim alsúnemű lett... majd

 - Erotkus KIK Múzeum 2

Sok és fáradságos munkát fog igényelni visszahódítani a legértékesebb fogalmakat az egészséges köztudatba. Számtalan cikk, szakirodalom kell ahhoz, hogy a magyar teológia ( sőt a lelkészek sem) se idegenkedjen az érosz, az intim kapcsolat emberekkel, Istennel fogalmaktól

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek köszönhetően újra itt az első felvidéki Erotológia című kiadvány.

Azonban csak a Húsvét misztériuma fényében lehet megérteni.

Megjelent: 2016-ban        ISBN 978-80-89769-14-8