Slider 1

Slider 2

01

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Občianske združenie

Činnosť

Stanovy občianskeho združenia vytyčujú tri oblasti našej činnosti:

1. Pomôcť mladým dospelým po odchode z detského domova v procese integrácie do spoločnosti.
2. Podporovať a propagovať dobrovoľníctvo (poskytovanie stravy a ubytovania), zabezpečiť prácu pre mladých dospelých.
3. Snažiť sa pomôcť aj mladým po odchode z rôznych resocializačných a iných sociálnych zariadení.

Členstvo


Členstvo predstavuje tri rôzne možnosti intenzity spolupatričnosti - a z toho vyplývajúcu zodpovednosť pri rozhodovaní.
a.) Právoplatnými členmi sú podľa stanov všetci tí, ktorí pravidelne platia členský príspevok, teda aj materiálne prispievajú k dobroprajnosti združenia. Členský príspevok nemá byť iba symbolická suma, na druhej strane však má symbolicky vyjadrovať každodennú starostlivosť o naše spoločné projekty a podujatia.
b.) Naši dobrovoľníci sú zároveň našimi členmi, avšak anonymnými - neplatia členský príspevok, preto nemajú hlas pri rozhodovaní.
Vzhľadom na to, že naše združenie chce pomôcť odchovancom detského domova aj materiálne (splatením dlhu a jednorazovými finačnými podporami), finačnú pomoc poskytujeme prednostne našim mladým dospelým dobrovoľníkom z detského domova, z ústavnej liečby atď. viď. členstvo.
c.) Sympatizanti sú našimi kandidátmi na členstvo. Sú to dobrovoľníci v rámci voľného času alebo naši občasní dobrodinci. Všetci tí, ktorí sa zúčastňujú pravidelných klubových stretnutí, stávajú sa neskôr aj členmi, podmienky stanovia jednotlivé kluby.

Klubové stretnutia


Klubové stretnutia nášho občianskeho združenia sa konajú pravidelne raz mesačne, vždy 18-ho v danom mesiaci o 18:00 hodine. Dôvod je veľmi pragmatický: zo skúseností z posledných 10 rokov vyplýva klesajúca tendencia a schopnosť spolupráce
(stáva sa skoro nemožným násť taký vikend, počas ktorého sa nič neorganizuje - a ľudia si vyberajú, čo môže viesť k hedonizmu). Okrem toho sú naši členovia z celého Slovenska, je to istá organizačná stabilita združenia.
Odporúča sa platiť členské príspevky mesačne, majú to byť symbolické týždenné úspory.
Na klubové stretnutia pozývame hostí, ktorí vydávajú svedectvo o dobroprajnosti, živote a dobrote.

Podporujeme aj pravidelné týždňové kluby:
- pondelok o 18:18 v Cíferi - Jarná č. 18
- streda o 18:00 v Trnave, Bazilika sv. Mikuláša
- piatok o 18:59 v Piešťanoch, (ZDŠ na Trajane, Schererova č. 40)
- nedeľa o 18:18 Tomášov - Vlky

Hospodárenie


Podľa Stanov, článok 9., pargf. 3:
Zdroje združenia možno použiť len v súlade s cieľom činnosti združenia, uvedeným v druhej časti týchto stanov a na úhradu nákladov spojených s bežnou činnosťou združenia.
Prioritnou oblasťou nášho hospodárenia je zabezpečenie stravy a ubytovania pre našich dobrovoľníkov. Druhoradou starosťou sú naši anonymní členovia, ktorí tvoria objekt našej činnosti.
Všetky mesačné úspory sa budeme snažiť využiť na splatenie dlhov našich dobrovoľníkov, a to v pomere počtu hodín, ktoré odpracovali v nami stanovenej dobrovoľníckej činnosti. Na tieto dobrovoľnícke dohody sa vystavuje zmluva podľa Zb. zákona o Dobrovoľníctve.
Naše príjmy tvoria riadne členské príspevky a dobrovoľné dary, ďalej viď. Stanovy.
Okrem toho jednorazové mesačné dobrovoľné príspevky.

Projekty

2020 - 

2019 - Získavanie nových členov a práca s dobrovoľníkmi na nitrianských vysokých školách.

2018 - Vybudovanie kaplnky, internátu a zdravotného strediska pre Detský domov v Ratovce (Podkarpatská oblasť)

2017 - vznik novej rodičovskej komunity cenacolo v Košiciach - pravidelné piatkové stretnutia.
2014/2016 - distribúcia materiálnej pomoci (šatsvo, starý nábytok, použité športové potreby) - Okoč, Galanta, Komárno, Stredné Slovensko.
2013 - bude 250. výročie vzniku prvého detského domova na území terajšieho Slovenska. Plánujeme rozsiahlu kampaň na informovanie verejnosti.

2012 - Vybuduje sa druhé stredisko Dobroprajnosti - farma (Cifer), z ktorej sa bude zabezpečovať stravovanie chudobných.
Pracuje sa na získaní akreditácie pre naše občianske združenie.

2011 - Vznik občianskeho združenia
Počas prípravných prác založenia združenia sme vytvorili prvé Centrum pre dobrovoľníkov (Cífer, Jarná 18). Poskytli sme pomoc v núdzi 14 mladým ľudom (strava, ubytovanie, odborné poradenstvo).

Pred 2010 - činnosť vrámci KIK - Kresťanské spoločenstvá mládeže 

Korene: illegálna činnosť 80-té roky.