Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Články

Dobrovoľníctvo

cifer jarna1

Náš prvý dom - komunita Janeta

 

Na začiatku zmiešaná, od 2012 len pre mužov.  
Otvorená pre dobrovoľníkov od 31. júla 2011.
Dostali sme darom základnú výbavu pre kuchyňu - jedáleň pre 20 ľudí... vďaka
Od 5. augusta máme aj kozičky - od októbra sliepky, kačice, od novembra aj ovečku.
V dome nie je dovolené fajčiť, užívať drogy, alkohol, ani žiadne kybernetické hry, internetové či cez mobil.
...avšak privítame všetky iniciativy dobročinnosti, dobrovoľníctva - príležitosti pre skutky milosrdenstva.

 

Dobrovoľník

 

Dobrovoľník je osoba, ktorá dobro volí a robí, a slobodne, a toľko, koľko sa mu chce.

K tomu, aby sa dobrovoľník stal profesionálom, mal by sa angažovať v rôznych dobrovoľníckych organizáciách, jednou z nich je aj naša OZ Dobroprajnosť.

Naše Stanovy určujú členstvo ako také, Vnútorné stanovy aj stupne členstva, k tomu však, aby niekto mohol pracovať dobrovoľne, sú stanovené nasledujúce pravidlá:

      1. Jednorazová pomoc je „dobrodinectvo“ a dary sú dobrovoľné milodary.

1.1.        Máme dobrovoľníkov, ktorí síce nie sú členmi, ale majú ochotu kedykoľvek pomôcť, aj kvôli nim potrebujeme vedieť, kde sú a aké sú súrne potreby.

1.2.        Dobrovoľníci a dobroprajníci sa stretávajú mesačne a to vždy 18-ho. Vymenia si skúsenosti, zdieľajú novšie a novšie potreby, zbierajú členské príspevky.

2. Kto je schopný okrem klubových stretnutí pravidelnejšie sa zapojiť do toho istého charitatívneho diela, mal by sa informovať a dohodnúť svoje stupne možností:

2.1.        Týždenne 1 - 2 hodiny je norma, známa aj zo Zákona o dobrovoľníctve (2011).

2.2.        Kto by sa chcel zapojiť do nášho dobrovoľníctva na celý týždeň alebo mesiac, má právo na stravu a ubytovanie, platí sa aj poistenie.... na základe predchádzajúcej dohody medzi tromi partnermi (OZ – Dobrovoľník – Prijímateľ pomoci)

2.3.        Mimoriadnu možnosť poskytujeme mladým závislým, ktorí sa chystajú na pracovnú terapiu (do Cenacola). Pre nich je možné mesačný pobyt predĺžiť podľa potreby, maximálne však na 9 mesiacov.

2.4.        To isté platí aj pre deti z detského domova (mladí dospelí) po 18-ke.

2.5.        Kto má možnosť stráviť v dobrovoľníctve celý rok, odporúčame JEV (Jesuit European Volunteers – Jezuitskí európski dobrovoľníci).

3. Tí mladí ľudia, ktorí by chceli stráviť viac, než rok dobrovoľníctva:

3.1.        Po polročnom pobyte odporúčame duchovné cvičenia a prehodnotenie stavu.

3.2.        Po ročnom dobrovoľníctve odporúčame si zvážiť, či by nebolo vhodné nadviazať kontakt aj s miestnym biskupom a zvažovať aktívnejšie zapojenie sa do života cirkvi, a to formou:

3.3.        Tretieho rádu alebo rôznymi formami zasväteného života.

3.4.        Zvlášť pre dievčatá po 30-ke odporúčame zasvätiť sa ako panny (CIC 604).

3.5.        Podľa doterajších skúseností neodporúčame rozmýšľať nad založením ďalšej inštitúcie zasväteného života (hoci Cirkevné právo to nevylučuje).

    4. Kto ani po roku nie je rozhodnutý, kde sa zaradiť v rámci cirkevných inštitúcií:

-       už ďalej nie je dobrovoľníkom, ale svojvoľníkom (hľadá v prvom rade svoju vôľu)

-       pre takú osobu dobroprajnosť je iba zámienkou hľadania dobra jedine pre seba.

 

  

Vláda SR podporí aktivity charity, mimovládnych organizácií a kresťanských spoločenstiev, ktoré majú najlepšie výsledky, najmä z fondov EÚ* - porovn. návrh zákona.

Na podporu dobrovoľníctva sa predpokladá, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia dobrovoľníkovi poskytne ochranný odev alebo pracovné pomôcky, cestovné náhrady alebo mu poskytne ubytovanie a stravu, uhradí výdavky na poistné do poistných fondov a podobne za predpokladu, že toto plnenie nie je odmenou ani protihodnotou, ktorá by bola nárokovateľná (právne vynútiteľná), a slúži na uskutočnenie alebo na uľahčenie dobrovoľníckej činnosti...

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.


Pri dobrovoľníctve v prvom rade ide o uzdravenie duše, lebo každý si v sebe nesieme niečo nevyriešené z detstva, zo vzťahu otca, matky, od kamarátov zo školy... a všetky tie rany a bloky nám bránia slobodne žiť a cítiť sa šťastný... tie decká potrebujú uzdraviť a potom im dať možnosť nech sa slobodne rozhodnú, čo so svojim životom...
- pretože až keď budú slobodné a uzdravené dokážu naplno rozvinuť svoj potenciál.Zakladanie centier „strateného času“ - len pre nezávislých

Centrum pre nezávislých je komunita dobrovoľníkov, ktorí po rôznych závislostiach sa postupne stali nezávislými. Preto v objekte je zakázané mať a ponúkať alkohol, cigarety, drogy a iné omamné látky, digitálne a kybernetické hry rôzneho druhu.

Členovia komunity žijú z práce rúk, dary a dobrovoľné príspevky majú slúžiť na rozvoj a zveľaďovanie centra. Právo na samostatnú izbu majú len manželia. Povinnosťou každého člena je dodržiavať stanovené pravidlá centra, kto túto povinnosť systematicky zanedbáva, prestáva byť členom, a komunita mu to má dať jasne najavo.

Pravidlo č. 1. Snažme sa o najjednoduchší životný štýl, otvorený pre komunitu.

Pravidlo č. 2. Pestujme vzájomné priateľstvá a komunikáciu, rešpektujúc práva a dôstojnosť každého člena. Fyzické alebo psychické násilie, nátlak je zakázané.

Pravidlo č. 3. Členom sa možno po zavŕšení 18-ho roku života, so súhlasom väčšiny členov. Minimálny počet členov je 6 (max. 12), záujem ďalších členov sa má riešiť založením novej komunity.

Pravidlo č. 4. má právo určiť správca alebo majiteľ objektu.

Pravidlo č. 5. neexistuje.

Centrum má byť miestom ticha a duchovnej/duševnej činnosti aj pre dobrodincov.

Komunita sa má aktívne zapájať do života miestnej cirkvi, spolupracovať s miestnymi organizáciami s podobným zameraním.


 

Na Slovensku je veľa odborníkov a organizácií, ale človek potrebujúci pomoc je aj tak vďačný, ak mu známi poradia, ktorým z nich môže dôverovať. Bohužiaľ, táto opatrnosť pramení z toho, že medzi odborníkmi sú aj ľudia pracujúci nepoctivo, nemorálne či neodborne.

Iní ľudia zasa ani nevedia v spleti reklám a informácií nájsť vhodných odborníkov alebo ľudí so skúsenosťami a schopnými poradiť. Niekto zistí až po rokoch, že dokonca v jeho okolí sú ľudia, ktorých celý čas potreboval...

Ďalší ľudia by radi pomohli napríklad bezdomovcom pred kostolom, ale nechcú im dávať peniaze, pretože mnoho z nich si za ne kúpi alkohol či drogy. V týchto prípadoch je osožnejšie dať peniaze niektorej z organizácií, ktoré ich použijú premyslene a účelne pre ľudí v núdzi a zároveň vedia odhaliť podvodníkov zneužívajúcich ľudí dobrej vôle.

Na tejto stránke Vám chceme ponúknuť ďaľšie kontakty, ktoré pokladáme za hodnoverné. Privítame, keď nám pošlete referencie na kontakty uvedené na tejto stránke, pozitívne aj negatívne.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.